Privacy policy

Algemeen 

Deze Privacyverklaring dient om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door SKEPP vzw als verwerkingsverantwoordelijke. 

Door u te registreren via de website, door het maken van banktransacties of door gebruik te maken van een ander medium als lid/abonnee of kandidaat lid/ abonnee, gaat u akkoord dat deze Privacyverklaring van toepassing is op alle door SKEPP vzw verwerkte persoonsgegevens. SKEPP vzw zal bij elke rondvraag, waarbij gegevens worden verzameld, expliciet het mogelijke gebruik ervan vermelden. 

Persoonsgegevens in het bezit van SKEPP vzw 

Enkel volgende gegevens die door uzelf expliciet meegedeeld zijn kunnen door de vereniging worden verwerkt en bewaard: 

 • naam 
 • voornaam (waar van toepassing eventuele meerdere voornamen en/of roepnaam) 
 • e-mailadres 
 • adres 
 • geboortedatum/leeftijd 
 • telefoonnummer 
 • rekeningnummer 
 • overzicht van betalingen voor lidmaatschap, deelname aan evenementen, steun… 
 • startdatum, status en historische periodes van lidmaatschap 
 • historisch overzicht van communicatie via het ledenbeheerssysteem 
 • gegevens expliciet door de betrokkene vrijgegeven bij registratie 

Verwerking van de persoonsgegevens door SKEPP vzw 

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doelstellingen: 

 • Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met u 
 • Verzending van het tijdschrift, per post of per e-mail (link naar digitaal tijdschrift) 
 • Communicatie rond lidmaatschapsbetalingen 
 • Communicatie rond de werking van de vereniging 
 • Verspreiding van een nieuwsbrief 
 • Communicatie over evenementen (mede-)georganiseerd door SKEPP, of over voor skeptici relevante evenementen van andere organisaties. 
 • Occasionele vragen om medewerking 

SKEPP vzw ziet het verzamelen en bewaren van deze gegevens als nodig voor de normale werking van de vereniging en zijn werkgroepen, en gaat er dan ook vanuit dat betrokkenen (mits correcte informatie omtrent deze verklaring) deze gegevens voor dit gebruik zullen vrijgeven. 

De activiteiten van SKEPP vzw worden aanzien als publieke evenementen. Dit betekent dat foto’s en/of videomateriaal genomen tijdens deze evenementen, met als doel een beeld te scheppen van SKEPP de evenementen, kunnen gebruikt worden door de vereniging voor vb. promotie, persberichten, sociale media of website. Voor foto’s waarop personen individueel of in kleine groep sterk herkenbaar zijn, wordt expliciete toestemming gevraagd. Voorafgaand aan SKEPP evenementen worden de aanwezigen gevraagd om schriftelijk, op een lijst, toestemming te geven voor het gebruik van eventuele foto’s. 

Delen van de persoonsgegevens door SKEPP vzw 

SKEPP vzw deelt op geen enkele manier de gegevens van de leden, noch met eigen leden, noch met derde partijen. De toegang tot het ledenbestand is beperkt tot de persoon of personen die de administratie verzorgen en leden van het IT-team dat het systeem onderhoudt. 

Rechten van betrokkenen 

Wanneer SKEPP vzw uw persoonsgegevens verwerkt, kan u uw recht tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen via e-mailadres ledenadmin@skepp.be. Ook al uw andere vragen met betrekking tot de gegevensverwerking mag u naar hetzelfde mailadres versturen. 

Wanneer SKEPP vzw uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken. 

U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

Bewaring van persoonsgegevens 

SKEPP vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor SKEPP vzw uw persoonsgegevens verzameld heeft, rekening houdende met de contractuele en wettelijke verplichtingen van SKEPP vzw met betrekking tot deze gegevens. 

Voorts worden contactgegevens (naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer) voor vijf jaren bewaard, dit met het oog op het occasioneel contacteren van oud-leden of herregistratie als lid van de vereniging. 

Cookies 

De website van SKEPP gebruikt geen cookies om informatie te verzamelen over de bezoekers. Enkel anonieme statistische resultaten worden gebruikt. Meer informatie over de cookies vindt u in onze cookie policy

Contactname 

SKEPP vzw
Waversebaan 203
3001 Heverlee 

Ond. nr. kbo 0443.076.204
info@skepp.be
https://skepp.be